Chào mừng bạn đã đến với Khí công nghiệp!

Các loại van chai cao áp

Thương hiệu :

Giá: Liên hệ

                                                                                             

                                                 

                                                   

item service pressure dia out thread thread for cylinder safety
QF-2 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2B 15 4 G5/8-LH GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2B1 15 4 W22×1/14 G1/2 21±1.5
QF-2B2 15 4 W22×1/14-LH G1/2 21±1.5
QF-2B3 15 4 G5/8 3/4-14-NGT 21±1.5
QF-2B4 15 4 CGA300 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2C 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-2C2 15 4 G1/2 GB8335 PZ27.8  
QF-2C3 16.5 3.5 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-2C4 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-2C5 15 4 G5/8 GB8335 PZ19.2  
QF-2C6 15 4 G5/8 G5/8  
QF-2C7 15 4 W21.8×1/14 GB8335 PZ27.8  
QF-2D 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-2E 15 4 W22×1/14 JIS B 8246V1 Φ20 21±1.5
QF-2E1 15 4 G5/8 GB8335 PZ19.2 21±1.5
QF-2E2 15 4 W22×1/14 GB8335 PZ19.2 21±1.5
QF-2F 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2G 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2M 15 4 G1/2 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2M1 15 4 G1/2 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2P 15 4 W21.8×1/14 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2P1 15 4 W21.8×1/14 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2P2 15 4 G5/8 JIS B 8246V1 Φ20 21±1.5
QF-2P3 15 4 CGA320 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2P7 15 4 W22×1/14 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-2P8 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-4 15 4 G3/4 GB8335 PZ27.8  
QF-4A 15 4 G5/8-LH GB8335 PZ27.8  
 

 

tem service pressure dia out thread thread for cylinder safety
QF-5 20 4 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-5A 20 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-5A1 15 4 W21.8×1/14 3/4-14-NGT  
QF-6 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-6A 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-6B 15 4 W22.5×1/14 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-6B1 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-6B2 15 4 W22.5×1/14 GB8335 PZ27.8  
QF-6B3 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-6B4 15 4 0.885-14NGO-RH GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-6C 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-7 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-7A 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-7A1 15 4 G5/8-14-LH GB8335 PZ27.8  
QF-7B 15 3 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-7C 15 3 G5/8 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-7D 15 3 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-7D1 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-7D2 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-7D3 15 4 G5/8-LH GB8335 PZ27.8  
QF-7F 15 4 G5/8 JIS B 8246 V2 Φ28  
QF-7G 15 4 W22.5×1/14 1-11'/2-NGT  
QF-7H 15 4 G5/8 GB8335 PZ27.8  
QF-8 15 4 G1/2 GB8335 PZ27.8  
QF-8A 15 4 W21.8×1/14 GB8335 PZ27.8  
QF-8B 30 3 W22×1/14 GB8335 PZ19.2  
QF-8C 30 3 W22×1/14 M18×1.5  
QF-8D 15 4 W21.8×1/14 GB8335 PZ27.8 21±1.5
QF-12 15 4 G5/8 GB8335 PZ19.2 21±1.5
QF-12A 15 4 G5/8 GB8335 PZ19.2 21±1.5
ZF-12 35 4 M16×1.5 M16×1.5  
QF-12A 35 6 M20×1.5 M16×1.5