Điều Chế Axetilen Nhanh Từ Metan

Gọi a là số mol CH4 ban đầu, b là số mol CH4 phản ứng 
2CH4 ----> C2H2 + 3H2 
b ----------- b/2 ----- 3b/2 

Sau pứ có: CH4 (dư): a-b mol ; C2H2: b/2 mol ; H2: 3b/2 mol 
Theo giả thiết, ta có: 
(16(a-b) + 26(b/2) + 2(3b/2))/(a-b + b/2 + 3b/2) = 2.(dA/H2) 
<=> (16a) /(a+b) = 10 => 8a = 5a+5b => b/a = 3/5 = 0,6 

Vậy hiệu suất chuyển hóa, tức H = b/a = 0,6 = 60% 

Share :

Viết bình luận